برچسب: صحفه پلیت

صحفه پلیت

اجرای صحفه پلیت ساختمان پس از مرحله آرماتوربندی صورت می گیرد تمامی صحفه پلیت ها باید طبق نقشه سازه و در آکس خود طبق جانمایی به صورت تراز قرار گیرند

ادامه مطلب

آرماتوربندی تابلو تبلیغاتی

اجرای آرماتوربندی تابلو تبلیغاتی

ادامه مطلب