برچسب: دیوار برشی

اجرای آرماتوربندی ساختمان فنداسیون و اجرای انتظار دیوار حائل و برشی به همراه نصب و تراز بندی صحفه پلیت طبق نقشه سازه و تایید مهندس ناظر

آرماتوربندی و قالب بندی فنداسیون ساختمانی واقع در بلوار شهید عزیزی به همراه اجرای شمع گرد آرماتوری و انتظار دیوار حائل و برشی همچنین نصب و ترازبندی صحفه پلیت سازه طبق آکس بندی نقشه

ادامه مطلب

آرماتوربندی فنداسیون

اجرای آرماتوربندی فنداسیون ساختمانی به همراه اجرای دیوار برشی و نصب صحفه پلیت و اجرای قالب بندی چوبی سازه

ادامه مطلب